Despre Asociatia Romanul

About Romanul Corp.

Românul este o organizaţie non-profit, 501(c)(3), care are ca scop sprijinirea comunităţii româneşti din nord-estul Statelor Unite ale Americii, pentru o integrare plenară în societatea americană, păstrându-şi în acelaşi timp valorile naţionale, culturale şi spirituale.

Românul Corp is a not for profit 501(c)(3) organization that aims to support the Romanian-American community and promote Romanian culture and values in the State of Connecticut and in the USA.

Organizaţia non-profit Românul a apărut din dorinţa înfiinţării unei platforme menită să unească comunitatea românească din statul Connecticut, iar mai apoi a comunităţilor româneşti din nord-estul Statelor Unite ale Americii. Scopul nostru este să consolidăm potenţialul spiritual şi economic al comunităţii româneşti, şi prin asta, să contribuim la integrarea membrilor ei în societatea americană.

Crearea organizaţiei Românul s-a impus şi din nevoia ca românii să fie reprezentaţi mai bine în relaţiile cu organismele guvernamentale, cu presa, şi alte organizaţii americane. Este în aceeaşi măsură important să întărim relaţiile dintre membrii comunităţii, prin iniţierea de diferite activităţi, prin ajutor reciproc, prin înlăturarea oricăror încercări de dezbinare.

Nu în ultimul rând, Românul există din nevoia membrilor comunităţii româneşti de a-şi păstra şi promova valorile naţionale, şi a patrimoniului nostru cultural şi spiritual. Acest fapt nu îngreunează integrarea comunităţii româneşti în societatea americană, dimpotrivă, ajută la îmbogăţirea vieţii societăţii americane prin aportul avuţiei culturale şi spirituale imense de care dispune naţiunea română, acumulată de-a lungul istoriei. Integrarea în comunitatea americană nu presupune, aşadar, uitarea originilor.

Organizaţia Românul va oferi membrilor săi un sprijin informaţional adecvat, va aduce la cunoştinţa membrilor comunităţii programul activităţilor sale, va răspunde solicitărilor şi va da curs propunerilor menite să consolideze locul şi rolul nostru comun în viaţa socială şi economică americană.

SCOP SI MISIUNE

Românul este o organizaţie non-profit, care are ca scop sprijinirea comunităţii româneşti din nord-estul Statelor Unite ale Americii, pentru o integrare plenară în societatea americană, păstrându-şi în acelaşi timp valorile naţionale, culturale şi spirituale.

OUR MISSION

Românul is a non-profit organization whose goal is to support the Romanian-American community in New England and beyond, helping its members integrate successfully into American society while keeping its national, cultural and spiritual values.

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director Românul Corp 2023

Ionel Dragoș Hău - Președinte, Secretar; Mirela Panaitișor - Vicepreședinte;

Radu Radulescu - Trezorier; Antonia Baroga - Contabil; Bogdan Ștefanide - Consilier; Silviu Lupșa - Consilier; Sorin Todeasa - Consilier

OBIECTIVE

 • Facilitarea integrării noilor veniţi pe plan economic şi social în societatea americană;
 • Favorizarea integrării sociale a tuturor membrilor comunităţii româneşti în societatea americană;
 • Organizarea de programe educaţionale, seminare, cursuri de limbă, precum şi a unor activităţi de susţinere informaţională;
 • Cooperarea cu autorităţile locale în vederea promovării intereselor comunităţii;
 • Stimularea parteneriatelor cu alte asociaţii si comunităţi americane;
 • Promovarea dezvoltării sociale şi economice a comunităţii româneşti;
 • Încurajarea dialogului intracomunitar, sprijinul activ al comunităţii în domeniile profesional, artistic, cultural, economic;
 • Iniţierea de lucrări comunitare, serate recreative, acţiuni sociale şi culturale;
 • Promovarea muzicii româneşti, a folclorului şi artelor;
 • Organizarea sărbătorilor naţionale;
 • Susţinerea proiectelor care vizează dezvoltarea eficientă a unor grupuri specializate, precum a femeilor, tinerilor, copiilor sau a oamenilor de afaceri;
 • Realizarea de cercetări, sondaje, analize pentru a descoperi problemele cu care se confruntă membrii comunităţii;
 • Organizarea de acţiuni filantropice şi de caritate.

OUR STATISTICS

Romanul Corp has been serving the Romanian community in Connecticut for over a decade, organizing multiple community events, cultural programs and charitable initiatives. In adition we have organized the Romanul School offering over 6000 hours of Romanian Language Classes online to 80 children and adults.

Asociatia Românul funcționează în serviciul comunității Românești de mai bine de un deceniu, organizând evenimente și programe culturale, acțiuni caritabile cât și Școala Românul care oferă cursuri online de limba Română.

1 +
YEARS OF ACTIVITY
$ 1 +
RAISED FOR CHARITY
1 +
COMMUNITY MEMBERS ATTENDING OUR EVENTS
1
FORA MEMBERS IN COLLABORATION
Anul 2022 - 2023
ADMINISTRATIVE COUNCIL 2022-2023

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Românul este o organizaţie non-profit cu membri (membership organization), condusă de o echipă de 7 voluntari.
Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi cu idei şi sugestii care să ajute la dezvoltarea comunității. Vă mulţumim!

Ionel Dragoș Hău

Romanul Board School Board

President and secretary –  Dragoș is a Senior Health Physicist at Yale University, a

Mirela Panaitişor

Romanul Board School Board

Vicepresident –  Mirela is the Owner and Director of The New Old School of

Antonia Baroga

Romanul Board School Board

Romanul School Cordinator Antonia graduated from the University of Bucharest with a dual B.A.

Constantin Albu

Romanul Board

Counselor –  Owner at Transylvania Gym & Soccer LLC. President and Director of coaching

Responsabilităţile consilierilor:

 • Înţelegerea şi aplicarea misiunii organizaţiei Românul, a regulamentului ei de funcţionare (Bylaws) şi a regulilor interne;
 • Stabilirea strategiilor şi a valorilor organizaţiei Românul, prin supravegherea şi dezvoltarea periodică a unui “plan strategic” şi prin stabilirea metodelor care să ducă la îndeplinirea lui;
 • Contribuirea la sănătatea financiară a organizaţiei Românul, prin supraveghere fiscală şi prin dezvoltarea resurselor organizaţiei;
 • Participarea la şedinţele consiliului de administraţie şi la alte activităţi concepute pentru sporirea cunoştinţelor şi a experienţei consilierilor;
 • Evitarea conflictelor de interes dintre viaţa personală sau interesele de afaceri, şi îndatoririle faţă de organizaţie;
 • Menţinerea confidenţialităţii informaţiilor organizaţiei;
 • Reprezentarea organizaţiei Românul în comunitate, astfel încât să conducă la sprijinirea şi protejarea misiunii organizaţiei.

Responsibilităţile legale ale consiliului:

 • Îndatorirea de atenţie (Duty of Care), reprezintă responsabilitatea pe care o persoană rezonabilă, prudentă, o exercită prin atenţia oferită în situaţii similare şi într-o poziţie similară.
 • Îndatorirea de devotament (Duty of Loyalty), reprezintă standardul de loialitate; un membru al consiliului de administraţie trebuie să dovedească loialitate fermă faţă de organizaţie, atunci când ia decizii care afectează organizaţia.
 • Îndatorirea de supunere (Duty of Obedience), reprezintă responsabilitatea membrilor consiliului de administraţie de a se supune misiunii organizaţiei. Acestora nu le este permis să acţioneze într-o manieră incompatibilă cu misiunea şi obiectivele organizaţiei.

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

Regulamentul de funcționare garantează rezolvarea situațiilor conflictuale înainte ca ele să deterioreze munca voluntară și buna credință a membrilor organizației, protejând astfel investiția de încredere din partea comunității românești.

Regulamentul de funcționare oferă indicații în privința bunei derulări a activităților organizației și cadrul ierarhic în care acestea se desfășoară, așadar determină responsabilitățile și compentențele conducerii și membrilor organizației.

Documentul original al regulamentului de funcționare (numit Bylaws) a fost adoptat la prima ședință anuală a consiliului de administrație (Board of Directors) și stă la disponiziția tuturor membrilor organizației, la cerere, conform legilor în vigoare.

Sumarul regulamentului de funcţionare:

 • Articolul 1. – Statutul organizaţiei Românul, numele și sigla sa.

  Articolul 2. – Misiunea și obiectivele organizaţiei.

  Articolul 3. – Calitatea de membru. Orice persoană de origine română, sau la recomandarea scrisă a doi membri ai organizaţiei, care și-a plătit cotizația anuală, are drept de vot în cadrul organizaţiei. Drepturile și responsabilităţile membrilor sunt determinate de consiliul de administraţie (Board of Directors).

  Articolul 4. – Ședinţele membrilor. Alegerile consilierilor din cadrul consiliului de administraţie vor avea loc la fiecare întâlnire anuală a membrilor. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinţelor membrilor este de o treime din totalul membrilor.

  Articolul 5. – Procedurile de votare. Sesiunile de votare se vor desfășura în mod verbal, cu excepţia votării funcționarilor și a consilierilor, când vor fi folosite buletine de vot. Buletinele de vot vor fi verificate de trei membri prezenţi (numiţi ”inspectori de votare”) care vor urmări buna defășurare a votului.

  Articolul 6. – Consiliul de administraţie. Organizaţia va avea cel puţin 9 și cel mult 11 consilieri, care sunt aleși pentru perioade de 3 ani, și nu mai mult de 2 mandate consecutiv. Consilierul poate fi înlăturat din cadrul consiliului de administraţie dacă nu participă la cel puţin o treime din ședinţele consiliului, dacă este acuzat sau inculpat pentru orice delict criminal, sau dacă este găsit că a comis vreun act imoral și/sau fraudulos în serviciul consiliului.
  Orice hotărâre a majorităţii consilierilor va fi considerată hotărâre a consiliului de administraţie, și prin extensie a organizaţiei. Orice membru cu drept de vot în vârstă de cel puţin 21 de ani, poate candida pentru un post de consilier.

 • Articolul 7. – Funcționarii organizaţiei. Funcționarii organizaţiei sunt: președintele, vice-președintele, secretarul și trezorierul. Fiecare va fi ales din cadrul consilierilor pentru un an de zile, și nu poate fi ales mai mult de trei ori consecutiv pentru același post. Oricare dintre funcționarii organizaţiei poate fi înlăturat din post la dispoziţia consiliului de administraţie, și poate demisiona când dorește, însă fără a prejudicia interesele şi activităţile organizaţiei.

  Articolul 8. – Comitetele de lucru ale organizaţiei. Comitetele sunt stabilite cu intentia de a fluidiza activitatea organizaţiei. Cele mai importante comitete de lucru sunt: comitetul executiv, comitetul de guvernare şi nominalizare, comitetul pentru afaceri interne, comitetul pentru afaceri externe. Responsabilităţile şi împuternicirile comitetelor de lucru sunt stabilite la formarea lor de către consiliul de administraţie.
  Comitetele de lucru sunt prezidate şi formate din consilieri ai organizaţiei, dar pot include şi alţi membrii votanţi (aceştia din urmă neavând drept de vot în cadrul comitetului).

  Articolul 9. – Contracte, cecuri, împrumuturi, compensaţii, alte chestiuni. Toate procedurile de natură financiară, probleme administrative, contracte, şi alte acţiuni ale organizaţiei, precum şi împuternicirile relative, sunt reglementate de consiliul de administraţie, sub incidenţa legii, şi a regulamentului organizaţiei (Bylaws).

  Articolul 10. – Diverse. Activitatea organizaţiei va fi documentată sub formă de rapoarte, procese verbale, alte documente specifice, şi vor fi păstrate într-o arhivă a organizaţiei.
  Membrii, consilierii şi funcționarii organizaţiei sunt obligaţi să respecte dispoziţiile politicii de conflict de interes a organizaţiei, în toate deciziile care afectează interesele, activităţile şi resursele organizaţiei.
  Regulamentul de funcţionare poate fi amendat de ¾ din totalul consilierilor, sau de membrii organizaţiei, cu o majoritate conform legilor care reglementează organizaţiile non-profit.